Missie & visie

Belofte: WIJ ZIEN JÓU!

  Onze kernwaarden:

  • Je mag zijn wie je bent
  • Plezier in leren
  • Talentontwikkeling
  • Nieuwsgierig
  • Samen
  • Vertrouwen
  • Betekenisvol leren
  • Veiligheid en respect

  Je mag zijn wie je bent

  Op IKC Titus Brandsma mag je zijn wie je bent. Je bent goed zoals je bent, je ontwikkelt je op je eigen wijze en in je eigen tempo. Daarbij kijken we steeds heel goed naar ‘wie ben jij?’ en ‘wat heb je nodig?’, omdat we ons ervan bewust zijn dat deze ontwikkeling van onze leerlingen aan verandering onderhevig is. 

   

  Plezier in leren

  Als plezier en leren hand in hand gaan, zijn kinderen zowel intrinsiek (van binnenuit, vanuit zichzelf) als extrinsiek (door een externe prikkel, van buitenaf) gemotiveerd en in staat om het beste uit zichzelf te halen. Door te kijken naar de interesses van leerlingen en daarbij aan te sluiten, proberen wij ervoor te zorgen dat onze leerlingen hun plezier in leren behouden en veel succeservaringen kunnen opdoen. 

   

  Talentontwikkeling

  In ons onderwijs stemmen wij ons aanbod zo goed mogelijk af op wat onze leerlingen nodig hebben. Leerlingen kunnen zo meer uit zichzelf halen en hun talenten ontplooien. We bieden onze leerlingen een brede ontwikkeling, zowel theoretisch, als praktisch, zodat een ieder zijn/haar talent kan ontdekken. Wij zijn ervan overtuigd dat ieder kind talent heeft, maar dit is lang niet altijd (meteen) zichtbaar. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat wij iedere leerling ‘zien’ en dat elke leerling zijn/haar talent ontdekt. 

   

  Nieuwsgierig

  Nieuwsgierig zijn is het verlangen dat je voelt om ergens meer over te weten te komen. Op IKC Titus Brandsma zijn we graag nieuwsgierig, we willen weten hoe iets werkt of waarom het zo is. Om onze vragen te kunnen beantwoorden, gaan we actief op zoek naar informatie, kennis en uitleg. We onderzoeken en ontdekken en proberen door te ervaren te begrijpen wat er gebeurt of waarom iets zo is. 

   

  Samen

  Onderwijs maken we samen! Wij zijn ervan overtuigd dat leren niet stopt als de schooldeur dicht gaat. Interesse van ouders voor school is erg belangrijk voor leerlingen. Als school hebben wij een uitnodigende houding naar leerlingen en hun ouders, om de betrokkenheid te versterken. Leerlingen, ouders, leerkrachten en externen werken binnen IKC Titus Brandsma samen om goed onderwijs vorm te geven. Het is onze wens dat, in de komende jaren, de ouderparticipatie nog verder wordt uitgebreid. 

   

  Vertrouwen

  Vertrouwen is van essentieel belang bij leren. We investeren in een goede relatie met al onze leerlingen en bouwen zo aan vertrouwen. Hiermee bedoelen we, vertrouwen in/op jezelf, je gelooft in je eigen kunnen en je hebt vertrouwen in de ander (ouders/kind/school). Je geeft vertrouwen en krijgt vertrouwen terug, maar ook het vertrouwen om fouten te durven én mogen maken. Zonder vertrouwen komt niemand tot leren. 

   

  Betekenisvol leren

  Met betekenisvol leren bedoelen wij leren, passend bij de belevingswereld en de ontwikkeling van het kind. Bij jonge kinderen kunt u denken aan het naspelen van echte situaties (brood kopen bij de bakker of een bezoek aan de huisarts), bij iets oudere kinderen gaat betekenisvol leren over onderwerpen/opdrachten, die aansluiten bij hun interesses en waarin leerlingen de ruimte hebben om keuzes te maken. Keuzes met betrekking tot het eindproduct van een opdracht, passende werkvormen etc. Als leren betekenisvol is, snappen leerlingen beter waarom ze dingen moeten leren en kunnen ze het geleerde ook beter toepassen. 

   

  Veiligheid

  Veiligheid en respect zijn onze belangrijkste kernwaarden, dit is de basis van ons IKC. Onze leerlingen voelen zich veilig als ze weten dat ze gezien worden en als ze weten welke afspraken er gelden over hoe we met elkaar omgaan. De regels voor goed gedrag van Samen Sociaal (positief gestelde schoolregels) helpen ons bij het creëren van een positief, veilig en respectvol schoolklimaat.

   

  Visie op het jonge kind 

  Binnen ons IKC hebben wij in het bijzonder aandacht voor 'het jonge kind'. We doelen hiermee op de kinderen in de leeftijd van 2,5 tot ongeveer 7 jaar, zittend op de peuterspeelschool (PSS) tot en met groep 3. Wij willen kinderen helpen om de wereld om hen heen steeds beter te leren begrijpen en er meer en meer eigenaar van te worden. 

   

  We willen elk kind écht zien, aanvoelen waar het kind behoefte aan heeft en aansluiten bij hun belevingswereld en talenten. Dit zie je terug in onze groepen doordat leerkrachten/pm'ers meespelen met kinderen, maar ook afstand nemen om gerichte observaties uit te voeren. De opbrengsten van de verschillende observaties laten ons zien wat elk kind nodig heeft en zijn steeds uitgangspunt voor ons handelen. 

   

  Spel is de rode draad in ons onderwijs aan jonge kinderen. Vrijwel alle ontwikkelingsdoelen van jonge kinderen komen aan bod als kinderen spelen en onderzoekend leren. Kinderen verkennen hun wereld door betekenisvolle spelsituaties, krijgen nieuwe inzichten en ontwikkelen concrete vaardigheden en begrip door situaties uit te spelen/na te spelen. Daarnaast stimuleert spel het samen spelen, samen werken en communiceren met elkaar. Kinderen leren nieuwe woorden, problemen oplossen, emoties herkennen bij zichzelf en bij een ander en de kinderen doen ervaring op met schriftelijke (reken)taal. 

   

  Ons onderwijs aan jonge kinderen bestaat uit het aanbieden van verschillende thema's, waarbij sommige thema's jaarlijks terugkerend zijn en andere thema's wisselen, soms aangereikt door het jonge kind zelf. In de verschillende thema's vinden we het erg belangrijk om ervaringsgericht bezig te zijn, dus we gaan zelf de appels kopen op de markt, waar we vervolgens samen appelmoes van maken. 

   

  In de dagelijkse praktijk versterken wij de persoonlijke zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de kinderen. We geven hen het vertrouwen dat ze veel zèlf kunnen en dit ook doen. Denk hierbij aan het aantrekken van de jas, het opruimen nadat er gespeeld is, maar ook het voor jezelf opkomen.

   

  De motorische ontwikkeling van een kind start al vanaf de geboorte en is de basis van de ontwikkeling, zo niet voorwaarde om tot leren te komen. Deze ontwikkeling is onder te verdelen in de grove en de fijne motoriek. Beide zijn belangrijk voor de totale ontwikkeling van een kind. Kinderen ervaren via bewegen, aan den lijve allerlei begrippen en processen. Want; “Wie en waar ben jij in de ruimte? En hoe verhoud je je tot een ander?”, zijn wezenlijke vragen. 

  We werken van grote lichamelijke activiteiten naar kleine lichamelijke vaardigheden binnen ons onderwijs! Bewegen en leren gaan hierbij hand in hand! Het is onze wens dat, in de komende jaren, bewegend leren een nog grotere rol krijgt in ons onderwijs aan jonge kinderen.