Scholenopdekaart.nl

Door de PO-Raad is opdracht gegeven aan Vensters PO om een site te ontwikkelen waar basisscholen inzicht geven in hun resultaten op basis van onderwerpen die voor elke school hetzelfde zijn. De informatie komt van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en van de basisscholen zelf.

Op scholenopdekaart.nl kunt u ook de gegevens van onze school inzien. De site is in ontwikkeling en wordt de komende tijd verder uitgebreid, bijvoorbeeld met informatie over ouder- en leerlingtevredenheid, onderwijstijd en schoolklimaat & veiligheid.

Klik op onderstaande links om rechtstreeks naar ons scholenvenster te gaan.

Scholen op de kaart         Titus Brandsma 

Scholen op de kaart          Alfrink